EN ΕίσοδοςΕγγραφή

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα www.mypropertylink.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα»). Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία «Pepper Hellas Asset Management Solutions A.E.», email: communications@pepperhellas.gr (εφεξής: "Pepper Hellas", "εταιρεία", "εμείς", "μας" ή "εμάς").

Σκοπός του παρόντος είναι η γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η εν γένει περιήγησή σας σε αυτήν καθορίζονται και διέπονται από τις διατάξεις και τους όρους που ακολουθούν (οι «όροι»). Πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνήσει με τις εν λόγω διατάξεις, τους κανόνες, και τις δηλώσεις, δεδομένου ότι η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και η πλοήγησή σας σε αυτή συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία σας.

2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Pepper Hellas είναι μια εταιρεία Ανεξάρτητων Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων με εξειδίκευση στη διαχείριση και στις εκτιμήσεις ακινήτων. Στην Pepper Hellas είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και μεταφέροντας τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές από την διεθνή και πολυετή εμπειρία μας.

O Όμιλος Pepper είναι ένας διεθνής όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στην Εξυπηρέτηση Δανείων καθώς και στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων & Ακινήτων. Παρέχει προσαρμοσμένες ειδικές υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων & ακινήτων. Στον τομέα της εξυπηρέτησης δανείων, προσφέρει στους πελάτες του ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών εσωτερικής διαχείρισης δανείων που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους για όλο το κύκλο ζωής ενός δανείου.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1. Η ιστοσελίδα www.mypropertylink.gr αποτελεί την νέα πλατφόρμα ανεύρεσης ακινήτων ιδιοκτησίας της Pepper Hellas. Τα ακίνητα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν:

 • Κατοικίες (αστικές, εξοχικές, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, μεζονέτες)
 • Ακίνητα επαγγελματικής χρήσης (γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες κ.α.)
 • Ακίνητα Μικτής Χρήσης (κτιριακά συγκροτήματα κατάλληλα για επαγγελματική χρήση, κατοικία ή συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων)
 • Αδόμητη γη (οικόπεδα κατάλληλα για διάφορους τύπους ανάπτυξης, όπως δόμηση, αγροτική εκμετάλλευση κ.α.)

Μπορείτε να αναζητήσετε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, επιλέγοντας μέσα από μια ευρεία ποικιλία προτάσεων, όποιος κι αν είναι ο στόχος σας, αγορά για ιδιοκατοίκηση, επένδυση ή μίσθωση.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη σύμβαση και τους όρους της, που υπογράφονται από τους πελάτες/χρήστες της ιστοσελίδας με την Pepper Hellas σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία και διέπονται από την εκάστοτε σύμβαση. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της εταιρείας μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία. Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, προκειμένου να γνωρίζουν την τρέχουσα έκδοση.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η Pepper Hellas καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και τα στοιχεία της ιστοσελίδας να είναι ακριβή, κατανοητά και σαφή, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των αναφερόμενων αυτών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Pepper Hellas για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ αφορμής της χρήσης αυτής. Όποιες τυχόν πληροφορίες και λοιπά στοιχεία διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας στον βαθμό που δεν προέρχονται ή δεν αφορούν την ίδια την Pepper Hellas, συλλέγονται από την Pepper Hellas από δημόσια διαθέσιμες πηγές και παρέχονται στην ιστοσελίδα για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς. Η Pepper Hellas δεν προβαίνει σε καμία αξιολόγηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν απόψεις ή θέσεις της Pepper Hellas και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής , προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Pepper Hellas ή με τρίτους. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτίμηση, αξιολόγηση και τυχόν χρήση των ως άνω πληροφοριών και οιανδήποτε, τυχόν λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Pepper Hellas δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ακινήτων και την ακρίβεια των λεπτομερειών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη της τεχνικού ή τυπογραφικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί εκ παραδρομής ή λόγω αναστολής της λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

5. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όλοι οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα μας αλλά προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ένα ακίνητο προς αγορά ή ενοικίαση θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη. Μπορείτε να εγγραφείτε στην Σελίδα Εγγραφής ακολουθώντας τις οδηγίες. Για την εγγραφή σας, θα σας ζητηθούν το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία εγγραφής είναι σωστά, καθώς θα χρησιμοποιούνται σε κάθε επικοινωνία μαζί σας.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ενήλικες ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Μετά την υποβολή της φόρμας εγγραφής θα λάβετε ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα σχετικό υπερσύνδεσμο, πατώντας τον οποίο θα επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας και θα αποκτήσετε την ιδιότητα του μέλους. Επίσης, θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και του λογαριασμού σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, αποκτάτε πλεονεκτήματα όπως:

 • Μπορείτε να υποβάλλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ή/και μίσθωση οποιουδήποτε ακινήτου σας ενδιαφέρει με λίγα μόνο κλικ.
 • Λαμβάνετε ενημέρωση όταν είναι διαθέσιμα στο www.mypropertylink.gr ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές της αναζήτησής σας.
 • Αποκτάτε τη δυνατότητα λήψης newsletter.

Τα ακίνητα μπορούν να είναι διαθέσιμα για μίσθωση ή αγορά ή και τα δύο.

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για ένα ακίνητο, μπορείτε να πατήσετε το «Εκδήλωση ενδιαφέροντος» για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Συγκεκριμένα ένας εκπρόσωπος του www.mypropertylink.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να προγραμματιστεί επίσκεψη στο ακίνητο που σας ενδιαφέρει.

Κατά την επίσκεψή σας στο ακίνητο μπορείτε να συνοδεύεστε από οποιοδήποτε σύμβουλο επιλέξετε.

Αν ενδιαφέρεστε για αγορά ακινήτου, και εφόσον κατόπιν της προγραμματισμένης επίσκεψης στο ακίνητο αποφασίσετε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο ταιριάζει στις ανάγκες σας και επιθυμείτε να προχωρήσετε στην αγορά του, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε εγγράφως προσφορά στην οποία θα αναφέρονται:

 • τα στοιχεία σας, εφόσον είστε εσείς ο αγοραστής ή τα στοιχεία του αγοραστή, αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου.
 • το προσφερόμενο τίμημα αγοράς.
 • ο τρόπος καταβολής του τιμήματος αγοράς (με χρηματοδότηση, με μετρητά κ.α.).

Εφόσον η προσφορά εγκριθεί, θα σας καλέσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή της προσφοράς σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπογράψετε ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς ακινήτου και να καταθέσετε προκαταβολή. Εφόσον η προσφορά δεν εγκριθεί, θα σας καλέσουμε, αφενός για να σας ενημερώσουμε για το επιθυμητό τίμημα αγοράς, αφετέρου για να σας ζητήσουμε βελτιωμένη προσφορά, εφόσον είναι εφικτό από την πλευρά σας.

Αν ενδιαφέρεστε για μίσθωση ακινήτου, κατόπιν της επικοινωνίας εκπροσώπου του www.mypropertylink.gr και επίσκεψης στο ακίνητο που σας ενδιαφέρει, και εφόσον το ακίνητο ταιριάζει στις ανάγκες σας, αποφασίσετε ότι επιθυμείτε να προχωρήσετε στη μίσθωσή του, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε εγγράφως αίτημα μίσθωσης στον οποίο θα αναφέρονται:

 • τα στοιχεία σας, εφόσον είστε εσείς ο μισθωτής ή τα στοιχεία του αγοραστή, αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου.
 • το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.
 • η επιθυμητή διάρκεια της μίσθωσης.
 • πιθανοί ειδικοί όροι.

Εφόσον η προσφορά εγκριθεί θα σας καλέσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή της προσφοράς σας. Στη συνέχεια, και εφόσον συμφωνήσετε με τους όρους μίσθωσης, θα σας καλέσουμε να υπογράψετε το Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Εφόσον η προσφορά δεν εγκριθεί, θα σας καλέσουμε, αφενός για να σας ενημερώσουμε για το επιθυμητό τίμημα μίσθωσης, αφετέρου για να σας ζητήσουμε βελτιωμένη προσφορά, εφόσον είναι εφικτό από την πλευρά σας.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία έχει για κάθε ακίνητο το δικαίωμα να επικοινωνήσει με περισσότερους από έναν υποψήφιους αγοραστές ή μισθωτές για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να εγκριθεί η προσφορά ενός υποψήφιου αγοραστή ή μισθωτή ή δεν έχει υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν έχει κατατεθεί η προκαταβολή.

Αν η αναζήτησή σας δεν επέστρεψε αποτελέσματα, μπορείτε να πατήσετε «Γενικό Αίτημα» για να καταχωρήσετε το αίτημά σας. Στο αίτημα αυτό, σας προτείνουμε να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που σας ενδιαφέρει, όπως:

 • Περιοχή
 • Είδος (κατοικία, επαγγελματικής χρήσης, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κτλ.)
 • Επιφάνεια
 • Παλαιότητα
 • Ειδικά χαρακτηριστικά κ.α.

Και στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος του www.mypropertylink.gr ώστε να σας ενημερώσει για τυχόν διαθέσιμα ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια που έχετε δηλώσει. Περισσότερες πρακτικές πληροφορίες και απαντήσεις σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με την χρήση του λογαριασμού σας και της ιστοσελίδας θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.mypropertylink.gr

Εσείς, ως εγγεγραμμένος χρήστης, είστε υπεύθυνος για την ασφαλή διατήρηση των πληροφοριών του λογαριασμού σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Πρέπει να επισημάνουμε ότι θα χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στον λογαριασμό σας ως το κύριο μέσο επικοινωνίας μαζί σας, επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρήσετε ενημερωμένα αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας.

6. ΠΑΥΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαγραφή του λογαριασμού: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διαγραφή του λογαριασμού σας αποστέλλοντας email στο sales@mypropertylink.gr

Επίσης αν παραμείνετε ανενεργοί στο σύστημα για περισσότερα από δύο (2) έτη, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει/ απενεργοποιήσει τον λογαριασμό χρήστη, αλλά μόνο κατόπιν ενημέρωσης σας για την επικείμενη διαγραφή. Η ειδοποίηση προς εσάς, τον χρήστη, θα πραγματοποιηθεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει και χρησιμοποιήσει στο σύστημα. Ως εκ τούτου, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι μας παρέχετε την επικαιροποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώνετε τα στοιχεία σας στο σύστημα, εάν αυτά αλλάξουν. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη οριστική διαγραφή των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν και συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση των σχετικών πληροφοριών.

Επίσης, επισημαίνεται ότι, εάν εσείς ως χρήστης παραβιάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να παύσουμε οριστικά την πρόσβασή σας στο λογαριασμό ανά πάσα στιγμή, με ειδοποίηση δύο ημερών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέσιμη στον λογαριασμό σας.

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εξωτερικό εταίρο για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία παρέχουν. Η Pepper Hellas δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Pepper Hellas δεν ευθύνεται, επίσης, για τυχόν σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε επελθούσα ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες με δική τους ευθύνη.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ Η ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για σοβαρή αμέλεια σχετικά με την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει μέσω της. Ιστοσελίδας..

Η Εταιρεία δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη για τυχόν τεχνικά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή κατά την περιήγησή τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για την αθέμιτη παρεμβολή τρίτου μέρους στα προϊόντα / υπηρεσίες ή / και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον χρήστη από αυτούς τους ιστότοπους.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος της εν λόγω δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν εμποδίζει την ορθή λειτουργία και την πρόσβαση των άλλων χρηστών. Οι χρήστες δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή να βλάψετε με οιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία.

Δεν επιτρέπετε να προβείτε σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη ζημία της Ιστοσελίδας ή την χαμηλή απόδοση της, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύετε να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και να εισάγετε εν γνώσει σας ιούς, Δούρειους ίππους (trojans), worms, logical bombs ή άλλο κακόβουλο υλικό ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό, ή να αλλοιώσετε ή να προκαλέσετε βλάβη στο www.mypropertylink.gr ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο, ή να παρεμβαίνετε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο (χρήστη) ή οντότητα που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε Ιστοσελίδα, στον διακομιστή (server) στον οποίο αποθηκεύεται ή οποιοσδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που σχετίζεται με την ιστοσελίδα απαγορεύεται. Όλες οι παρατηρήσεις, ειδοποιήσεις, ενημερώσεις ή προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους χρήστες μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας δια της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση, δημιουργία παράγωγων έργων, ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχεστε και δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάδοση παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου, άσεμνου ή επιβλαβούς για ανηλίκους υλικού.

Επιπλέον, η επίσκεψη και η εκτέλεση συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση τρίτων. Συμφωνείτε να μην συλλέξετε και / ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε περιγραφές προϊόντων, εικόνες, καταχωρίσεις ή τιμές της Ιστοσελίδας για σκοπούς πέραν της δικής σας προσωπικής μη εμπορικής χρήσης ή για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αν διαπιστωθεί παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως την πρόσβαση στους χρήστες και να ασκήσει όλα τα νόμιμα και ένδικα μέσα.

10. ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Το λογότυπό μας και λοιπό Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

Η Εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών. Η ονομασία και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο χρήστης και η εταιρεία πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην εκτέλεση των υποχρεώσεών που ορίζονται στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία δεδομένων ("ΓΚΠΔ"), συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων σχετικών νόμων και κανονισμών ("νόμοι περί προστασίας δεδομένων").

Η εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων) τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (καθώς ο όρος ορίζεται στην σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων) κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και cookies της εταιρείας. Παρακαλώ κάντε κλικ στην πολιτική απορρήτου μας ή πολιτική cookies , αν θέλετε να μάθετε περισσότερα.

12. ΠΡΟΛΗΨΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η Pepper Hellas συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες), και συγκεκριμένα τον Ν. 4557/30.07.2018, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4734/08.10.2020 και ισχύει σήμερα, ο οποίος ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι εναρμονισμένο με τις «Σαράντα (40) Συστάσεις για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ)», όπως υιοθετήθη​καν το Φεβρουάριο του 2012 από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF) ως διεθνή φορέα θέσπισης των σχετικών προτύπων και οδηγιών.

Η εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως Μεσίτης είναι νομικά υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που θέτει το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Pepper Hellas υποχρεούται να εκτελεί και να ολοκληρώνει κατάλληλες ενέργειες δέουσας επιμέλειας πελατών αυτής (CDD), το οποίο μπορεί, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει κατάλληλους ελέγχους ταυτοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, καθώς και να λάβουμε απευθείας από Διεθνή Τράπεζα κατηγορίας Α μια δήλωση πόθεν έσχες.

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία και αποθήκευση σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019.

13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της βάσει αυτής της σύμβασης ως αποτέλεσμα γεγονότων πέρα από τον εύλογο έλεγχό της (συμβάν ανωτέρας βίας). Ένα συμβάν ανωτέρας βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, συμβάν, παράλειψη ή ατύχημα πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει ιδίως (και ενδεικτικά) τα ακόλουθα:

 • ακραία φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή
 • απεργίες, κοινωνικές αναταραχές, ταραχές,
 • εισβολές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων, πόλεμους (είτε κηρυγμένους είτε όχι) ή απειλές ή προετοιμασία για πόλεμο·
 • αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων
 • πράξεις, αποφάσεις, νόμους, κανονισμούς ή περιορισμούς του κράτους.

Η λειτουργία μας θα ανασταλεί για την περίοδο της ανωτέρας βίας και θα έχουμε παράταση του χρόνου για την εκτέλεση της σύμβασης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αν και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εύλογα μέσα για να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις παρά το γεγονός ανωτέρας βίας.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται από κάθε άποψη σύμφωνα με τους ουσιαστικούς νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε ότι, εκτός όπως ορίζεται στο παρόν, τυχόν διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζονται με τους όρους ή την ιστοσελίδα θα επιλυθούν αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα. Με το παρόν συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ως άνω Δικαστηρίων για την επίλυση οποιαδήποτε τέτοιας διαφοράς.

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης όρων. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για συναλλαγές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι έχουν τροποποιηθεί εάν επισκεφθούν εκ νέου την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

16. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή η ακυρωσία δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων.

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕIΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν οι παρόντες Όροι δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Με αλληλογραφία: «Pepper Hellas Asset Management Solutions S.A.» Ταχ. Θυρίδα 61358

E-mail: Παρακαλούμε επισκεφθείτε την Σελίδα Επικοινωνίας ή στείλετε email στο sales@mypropertylink.gr .

Τηλέφωνο: 216 7001603